Created at: 2018-01-19 22:37:13.863178 (UTC)

QA:Testcase_base_update_cli

Test Results:Fedora 27 Rawhide 20170721.n.1 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Rawhide 20170729.n.1 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Rawhide 20170804.n.1 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Rawhide 20170811.n.2 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Branched 20170817.n.3 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Branched 20170901.n.1 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Branched 20170912.n.0 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Beta 1.2 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Beta 1.3 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Beta 1.5 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Branched 20171005.n.0 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Branched 20171008.n.0 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Branched 20171012.n.0 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Branched 20171017.n.0 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 Branched 20171020.n.0 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 RC 1.2 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 RC 1.3 Base
No results.

Test Results:Fedora 27 RC 1.6 Base
No results.